Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elke opdracht en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door mevrouw Cindy Schepers (KBO 0558.943.791 – Noéstraat 19, 3360 BIERBEEK aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Cindy Schepers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 2 – OFFERTES
Offertes en aanbiedingen zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening of schriftelijke bevestiging van de offerte door de Klant én door Cindy Schepers

Cindy Schepers behoudt zich bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING
De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeldt op de offerte, website of andere publicatie. Deze prijs is inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Indien een voorschot aangerekend wordt, zal de dienstverlening pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Cindy Schepers plaatsvinden. Indien de (deel)betalingen niet tijdig plaatsvinden is Cindy Schepers gerechtigd om het volledige verschuldigde bedrag op te vorderen vermeerderd met de conventionele rente over het bedrag dat te laat voldaan is.

Elke factuur dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, zal een vergoeding van 25,00 EUR worden aangerekend. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 8% verschuldigd zijn. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 15 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 23,00 EUR worden aangerekend.
Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Cindy Schepers worden opgeschort, dit zonder dat Cindy Schepers dientengevolge jegens de klant schadeplichtig kan worden. Bovendien is Cindy Schepers in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

ARTIKEL 4 – ANNULERINGSVOORWAARDEN
Indien de opdracht, om redenen die niet aan Cindy Schepers toe te rekenen zijn, door de Klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Voor workshops, trainingen, vormingen, evenementen in groep, online programma’s dienen de facturen voor het evenement betaald te worden, ten laatste op de datum die op de factuur vermeld staat. Indien een opleiding langer dan 14 dagen voor de opleidingsdatum wordt geannuleerd, dan is de helft van het inschrijfgeld verschuldigd. Indien een opleiding binnen de 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor coachingsessies, consultaties en therapiesessies kunnen afspraken tot 48 uur op voorhand kosteloos geannuleerd worden. Komt de Klant ongeachte de reden de afspraak niet na of annuleer de Klant minder dan 48 uur op voorhand, dan is het volledige bedrag verschuldigd. Ook hier: ongeacht de reden. Komt de Klant – om welke reden dan ook – te laat op een afgesproken sessie, dan wordt de duur van de sessie niet verlengd en is de Klant evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

Coachingtrajecten die voor aanvang van het traject gefactureerd worden, kunnen niet kosteloos geannuleerd worden door de klant. In het geval de klant beslist om het traject af te breken, ongeacht de reden, worden de betaalde bedragen niet terugbetaald. Indien Cindy Schepers in de loop van het traject beslist om dit traject te beëindigen, zal 50% van het gefactureerde en betaalde bedrag terugbetaald worden aan de klant.

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

De overeenkomst kan ten alle tijde door Cindy Schepers eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd.
Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, zal toepassing gemaakt worden van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Logo’s, teksten, modellen, namen, lesmaterialen, foto’s en technieken die zijn ontwikkeld en of gebruikt door Cindy Schepers voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Cindy Schepers. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Cindy Schepers. Op alle door Cindy Schepers ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 7 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY
Cindy Schepers de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming; Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u terecht bij de Privacy Policy (www.cindyschepers.be/privacy).

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID
Cindy Schepers zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Cindy Schepers niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Cindy Schepers is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien is zij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan zij in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs.

Cindy Schepers stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening gegarandeerd worden. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, wordt alles in het werk gesteld om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT
In geval van overmacht is Cindy Schepers niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten mijn wil en controle die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder is onder meer niet-limitatief begrepen: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Cindy Schepers, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

ARTIKEL 11 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijk zetel van Cindy Schepers bevoegd.

 

 

Pin It on Pinterest