Foto

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Cindy Schepers – 2018

 

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elke opdracht en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Cindy Schepers aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Cindy Schepers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES

 

Offertes en aanbiedingen zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant.

Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door Cindy Schepers.

Cindy Schepers behoudt zich bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

 

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING

 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeldt op de offerte, website of andere publicatie. Deze prijs is inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien een andere vervaldatum vermeld staat.

Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Cindy Schepers plaatsvinden. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien de klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Cindy Schepers gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

Indien de (deel)betalingen niet tijdig plaatsvinden is Cindy Schepers gerechtigd om de wettelijke rente te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 23 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Cindy Schepers worden opgeschort, dit zonder dat Cindy Schepers dientengevolge jegens de klant schadeplichtig kan worden. Bovendien is Cindy Schepers in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

 

ARTIKEL 4 – ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

Indien de opdracht, om redenen die niet aan Cindy Schepers toe te rekenen zijn, door de Klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

Voor workshops, trainingen, vormingen, evenementen in groep, online programma’s:

  • Deze facturen dienen voor het evenement betaald te worden, ten laatste op de datum die op de factuur vermeld staat.
  • Indien je langer dan een maand voor de datum van de opleiding annuleert, worden 30 euro aan administratiekosten aangerekend. De rest van het inschrijfgeld wordt je terugbetaald.
  • Annuleer je binnen de maand voor de aanvang van de workshop , dan is de helft van het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Annuleer je binnen de 14 dagen voor aanvang, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

 

Voor coachingsessies, consultaties en therapiesessies:

  • Afspraken die langer dan 48 uur op voorhand geannuleerd worden zijn kostenloos.
  • Annulering van een sessie minder dan 48 uur op voorhand is voor de helft te betalen, ongeacht de reden.
  • Komt de Klant de afspraak niet na of annuleer de Klant minder dan 12 uur op voorhand, dan is het volledige bedrag verschuldigd. Ook hier: ongeacht de reden.
  • Komt de Klant – om welke reden dan ook – te laat op een afgesproken sessie, dan wordt de duur van de sessie niet verlengd en is de Klant evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

Annuleringen voor coachingsessies, trainingen e.d. dienen steeds schriftelijk te gebeuren en gaan pas in voege zodra de ontvangst ervan door Cindy Schepers bevestigd werd.

 

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

 

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

De overeenkomst kan ten alle tijde door Cindy Schepers eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Cindy Schepers desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Cindy Schepers mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Cindy Schepers houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Logo’s, teksten, modellen, namen, lesmaterialen, foto’s en technieken die zijn ontwikkeld en of gebruikt door Cindy Schepers voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Cindy Schepers.

Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Cindy Schepers. Op alle door Cindy Schepers ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 7 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

 

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy Policy (www.cindyschepers.be/privacy).

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 

Cindy Schepers is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien is zij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

 

ARTIKEL 9 – INSPANNINGSVERPLICHTING

 

Cindy Schepers zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Cindy Schepers niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

 

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

ARTIKEL 11 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

 

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Cindy Schepers, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

ARTIKEL 12 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.