Foto

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Cindy Schepers 2018

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant en Cindy Schepers tot stand te komen overeenkomst(en).
 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 4. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Cindy Schepers is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

 

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. In het aanbod van Cindy Schepers staat de omschrijving van de werkzaamheden die Cindy Schepers zal verrichten.
 2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het aanbod van Cindy Schepers door de klant.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Cindy Schepers zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken.
 2. Cindy Schepers is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 3. De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie en voor de juistheid van deze informatie.
 4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Cindy Schepers, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Cindy Schepers verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.
 5. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Cindy Schepers worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

Artikel 4: Programma’s

 1. Onder een programma wordt onder andere verstaan: eendaagse programma’s, meerdaagse programma’s en online programma’s. De programma’s kunnen individueel en in groepsverband plaatsvinden.
 2. Cindy Schepers is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) een programma te wijzigen. Cindy Schepers zal de klant hierover informeren.
 3. Gemaakte afspraken in een programma kunnen niet verplaatst of geannuleerd worden door de klant, tenzij Cindy Schepers in een specifieke situatie anders beslist. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald door de klant en laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.
 4. De reis- en verblijfkosten die de klant maakt in het kader van een programma zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.

 

Artikel 5: Producten

 1. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Cindy Schepers deze haar ter beschikking stelt.
 2. De producten worden toegezonden aan het (web)adres dat de klant aan Cindy Schepers heeft verstrekt.
 3. De producten worden binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling en na ontvangst van het verschuldigde bedrag door Cindy Schepers geleverd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, dan wel indien de bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling heeft geplaatst een bericht. Alsdan is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het reeds vooruitbetaalde bedrag zal door Cindy Schepers zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.
 4. Alle door Cindy Schepers geleverde producten blijven eigendom van Cindy Schepers totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
 5. De door Cindy Schepers geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. De klant dient alles te doen om de eigendomsrechten van Cindy Schepers veilig te stellen.

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. Cindy Schepers verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de klant verstrekte vertrouwelijke informatie (waaronder diens bedrijfsgegevens indien van toepassing). Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien Cindy Schepers verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.
 2. De klant geeft toestemming aan Cindy Schepers om haar naam- en adresgegevens op te nemen in een klantenbestand om de klant te informeren over de Algemene voorwaarden Cindy Schepers, Noéstraat 19 te 3360 Bierbeek www.cindyschepers.be (overige) diensten en producten van Cindy Schepers. Cindy Schepers staakt deze informatieverstrekking nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.
 3. Cindy Schepers behandelt persoonsgegevens van de klant overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de programma’s, de diensten en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan de klant wordt verstrekt, zoals materialen, readers, checklists, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij Cindy Schepers dan wel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 2. De door Cindy Schepers geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
 3. De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 4. In geval van naamsvermelding van Cindy Schepers of van derden bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.
 5. De bepalingen uit dit artikel 7 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

 

Artikel 8: Betaling

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van Cindy Schepers.
 2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een product of dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door Cindy Schepers.
 3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 4. Indien op enig moment de klant niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, is Cindy Schepers gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Indien de klant niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Cindy Schepers gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Cindy Schepers, vanaf de vervaldag de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 7. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Cindy Schepers maakt als gevolg van de nietnakoming door de klant, komen voor rekening van de klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

 

Artikel 9: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

 1. Cindy Schepers heeft het recht om de overeenkomsten om haar moverende redenen op ieder moment te annuleren. De toekomstige betalingsverplichtingen komen alsdan te vervallen, en de klant heeft recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Cindy Schepers, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is Cindy Schepers gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Cindy Schepers op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt Cindy Schepers het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
 4. Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 6. Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de klant worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Cindy Schepers is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Cindy Schepers.
 2. De aansprakelijkheid van Cindy Schepers is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
 3. Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van Cindy Schepers verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Cindy Schepers is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Cindy Schepers voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Cindy Schepers geen enkele verplichting tot Algemene voorwaarden Cindy Schepers Noéstraat 19 3360 Bierbeek www.cindyschepers.be schadevergoeding.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. Cindy Schepers zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Cindy Schepers is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van Cindy Schepers werken.
 8. De klant vrijwaart Cindy Schepers ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Cindy Schepers en de klant gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Cindy Schepers. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Cindy Schepers in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 9. Derden die door Cindy Schepers worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de klant op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

 

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. Op alle afspraken tussen klant, opdrachtgever en Cindy Schepers is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen, direct of indirect uit de afspraken voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Leuven aanhangig worden gemaakt.
 2. Indien Cindy Schepers op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 3. Cindy Schepers is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cindy Schepers zal de klant hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van Cindy Schepers staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.